Lisans Tezi Hazırlama

LİSANS TEZİ HAZIRLAMA İLKELERİ

Lisans öğrencileri, lisans derecesini alabilmek için 4 yıl boyunca aldıkları dersler yanında bir araştırma (Mezuniyet Tezi- Bitirme Ödevi) yapmak ve bu araştırmayı bir rapor halinde sunmak zorundadırlar.

Bir araştırmanın, çalışmalar başlamadan önce planlanması gerekmektedir. Bu planda araştırma konusu, problemi, kullanılan yöntem, amaç, kapsam vb. gibi bütün hususların belirtilmesi gereklidir. “Araştırma Önerisi” ya da “Tez Önerisi” çalışması, araştırmanın başarılı olabilmesi için gereklidir. Araştırmanın planını gösterecek olan bu tez önerisi bir kılavuz niteliğinde olmalıdır. Böyle bir çalışma araştırma için kaçınılmazdır. Tez önerisi hazırlayacak öğrenciler mutlaka “Araştırma Yöntemleri ve Rapor Yazma Teknikleri” konularındaki yayınlardan yararlanmalıdır.

Tez önerisinin bir plan olduğu ve bu planın tüm çalışmayı kapsaması gerektiği unutulmamalıdır.

Konu Belirleme ve Tez Önerisi:

Öğrencilerimizin hangi hocayla tez çalışmasını yürüteceği 3. sınıfın 2. yarıyılı başında ilan edilir. Tez çalışmasını benimle yürütecek öğrenciler, çalışmak istedikleri konuları belirleyip e-posta ile yazabilirler. Uygun görülen ve üzerinde mutabık kalınan konuda öğrenci ön araştırma ve bibliyografik çalışmasını yaparak tez önerisini hazırlamaya başlar.

Öğrenciler, belirlenen konuyla ilgili ön araştırma ve bibliyografik çalışmasının da ekinde olduğu “Tez Önerileri” ni 4. Sınıfın 1. Yarıyılı başında e-posta ile göndermeleri ve akabinde görüşmeye gelmeleri gerekir. Önerisi uygun görülen öğrenci çalışmasına başlayacaktır.

Tez yazımında, atıf ve kaynakça da BBY Bölümü Web sitesinde bulunan TEZ YAZIM KURALLARINA uyulacaktır.

Tez Çalışması:

Tez çalışmasını benimle yürüten öğrenciler, 4. sınıfın başından itibaren yapmış oldukları çalışmaları bana getirecekler ve öneriler doğrultusunda çalışmalarını sürdürüleceklerdir. Her görüşmede bir sonraki görüşme tarihi belirlenecektir.

Mezun olacak öğrenciler, ilgili yarıyıl akademik takvimine göre derslerin sona erme tarihinden 15 gün önce tez çalışmalarına son biçimini vermiş ve son onayı almak için bana teslim etmiş olmaları gerekmektedir. Onaydan sonra tez çalışmalarını ciltleteceklerdir. Öğrenci tezde yapılması gereken düzeltmeler varsa bunu verilen süre içinde yapmak zorundadır.

Çalışmasını erken tamamlayanlar bu tarihi beklemeden teslim edilebilirler.

Tezin Öğrenci İşlerine Teslimi:

Benden onay alan öğrenciler tezini ciltleterek Fakülte’nin ilan ettiği “tezlerin son teslim tarihi”ne kadar Öğrenci İşleri Şefliği’ne teslim edeceklerdir.

NOT:

* Her yarıyıl ilan ettiğim “LİSANS TEZİ GÖRÜŞME GÜN VE SAATİ” ne uyulacaktır.

* Tez çalışmaları sürecinde öğrenciler ile e-posta bilgi paylaşımı yapılabilecektir.

* Belirtilen süre ve ilkelere uymayan öğrencilerin tezi kabul edilmeyecektir. Bu nedenle öğrencilerin tez çalışmasına titizlik göstermesi gerekmektedir.

* Bu süre ve ilkeler benimle tez çalışması yapan öğrenciler için geçerlidir.

Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci