Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi/İşlemleri (BEYAS) El Kitabı, 2009

Kurumsallaşma ve kalıcı olma özelliği geçmişten geleceğe bir devamlılık sağlamakla gerçekleştirilebilir… Bu devamlılık ise ancak kayıtlı bilgilerin saklandığı belge merkezlerinin ve arşivlerin düzenli, sistemli, erişilebilir olmasıyla olanaklıdır.

ÜNİVERSİTELER İÇİN BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ/İŞLEMLERİ (BEYAS) EL KİTABI
Telif hakkı © Fahrettin Özdemirci-Mehmet Torunlar-Selvet Saraç.
Ankara-2009
ISBN: 978-605-61009-0-1

*** KİTAP YAZARLARI İLE İLETİŞİME GEÇİLEREK SAĞLANABİLİR ***

İletişim e-Posta: fozdemirci@gmail.com & ozdemirci@ankara.edu.tr 

Kaynak gösterilmeksizin kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz,
hiçbir yöntemle kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayınlanamaz.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) desteği ve
Ankara Üniversitesi ile Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
katkılarıyla hazırlanmıştır.

Kapak: Celal Yıldız ve Tuğçe Yeşiltaş

Özdemirci, Fahrettin, Mehmet Torunlar ve Selvet Saraç
Üniversiteler için belge yönetimi ve arşiv sistemi-işlemleri (BEYAS) el kitabı / Fahrettin Özdemirci, Mehmet Torunlar ve Selvet Saraç.- Ankara: 2009.
xx, 411 s. ; 24 sm.

Kaynakça: 405-411.ss
ISBN: 978-605-61009-0-1
1. Belge yönetimi 2. Arşiv yönetimi 3. Belge yönetimi ve arşiv sistemi 4. Kamu Yönetimi, Arşivler 5. Yazışma yönetimi 5. Dosya planları 6. Saklama Planları. I. Torunlar, Mehmet. II. Saraç, Selvet. III. Eser adı.

Basım ve Cilt: Boyut Tanıtım Matbaacılık • Uzayçağı Cad. 1250 sk. No: 24
Ostim/ANKARA • Tel: (0312) 385 72 12

Bu Kılavuz, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenen, Ankara Üniversitesi ve Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nün katkıları ile Doç. Dr. Fahrettin Özdemirci yürütücülüğünde Ankara Üniversitesi’nde uygulamalı olarak gerçekleştirilen TÜBİTAK-SOBAG 107K195 numaralı “Üniversiteler İçin Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Geliştirme Projesi” çalışmaları çerçevesinde üniversiteler için “Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi (BEYAS)” uygulamaları için hazırlanmıştır.

Bu el kitabının tüm kullanıcıları yardıma ihtiyaç duyduklarında, el kitabının her hangi bir bölümünü anlayamadıklarında ya da hataların olduğunu fark ettiklerinde Ankara Üniversitesi Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi (BEYAS) Koordinasyon Ofisi ile iletişim kurabilirler.

Belge yönetimi ve arşiv işlemlerinde ardışıklıktan ziyade süreklilik ve karşılıklı etkileşim vardır. Kurumlarda belge yönetimi ve arşiv uygulamalarının başarısı tüm çalışanların katkısına, özverisine ve gösterdiği özene bağlıdır.

Doç. Dr. Fahrettin Özdemirci

 

İletişim Bilgileri

Doç. Dr. Fahrettin Özdemirci

Ankara Üniversitesi
Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi (BEYAS) Koordinatörlüğü
Gölbaşı 50. Yıl Yerleşkesi BEYAS Binası
06830 Gölbaşı/ANKARA
Tlf: (0312) 484 51 89 Faks: (0312) 600 01 63
ozdemirci@ankara.edu.tr
fozdemirci@gmail.com
Telefonlar:
Koord. Ofisi :(+90 312) 484 55 78
Fakülte: (+90 312) 310 32 81 /1688
Web: http://80.251.40.59/humanity.ankara.edu.tr/odemirci

Mehmet Torunlar
Proje Araştırmacısı
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
mehmettorunlar@mynet.com
Tel: (+90 312) 307 91 47
Selvet Saraç
Proje Araştırmacısı
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
selvetsarac@gmail.com
Tel: (+90 312) 307 90 24

 

SUNUŞ

Kurumsallaşma ve kalıcı olma özelliği geçmişten geleceğe bir devamlılık sağlamakla gerçekleştirilebilir. Bu devamlılık ise ancak kayıtlı bilgilerin saklandığı belge merkezlerinin ve arşivlerin düzenli, sistemli, erişilebilir olmasıyla olanaklıdır. Kurumların etkinliklerini yürütürken ve görevlerini yerine getirirken üretmiş oldukları belgeler ve bu belgelerin yer aldığı belge merkezleri ve arşivler hem geçmişten geleceğe devamlılığı sağlayan, hem de kurumların çeşitli sorunlarına çözüm yollarını açacak olan bilgi birikimini barındıran birimlerdir.

Bir kurumda sorunları kişilerin yerine sistemlerin çözdüğü bir yapı oluşturulabilirse kurumsallaşma gerçekleştirilebilir. Belge merkezlerinin ve arşivlerin bu yapı içerisinde yer alması, belge ve arşiv işlemlerinin bir düzen çerçevesinde yürütülmesi, kurumsallaşmanın sağlanmasında göz ardı edilmemesi gereken bir konudur. Çünkü bir kurumun bilgi birikimi, bir başka deyişle kurumun belleği, o kurumun aynı zamanda geçmişten geleceğe taşınan gücünü belirleyen ve konumunu simgeleyen temel unsurdur.

Üniversitelerde yazışmaların çağın gerektirdiği biçimde düzgün ve etkili olarak gerçekleştirilmesi, bütünsel bir dosyalama sisteminin oluşturulması ve belge saklama planlarının hazırlanması, birim arşivleri ile kurum arşivlerinin yeniden yapılandırılarak, belge/dosya değerlendirme – ayıklama – imha işlemlerinin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla bir sistem oluşturma gereği duyulmuş ve bu çerçevede “Üniversiteler İçin Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi (BEYAS)” oluşturulması için Doç. Dr. Fahrettin Özdemirci tarafından geliştirilen ve TÜBİTAK tarafından desteklenen proje, üniversitemizde alan çalışması yapılarak gerçekleştirilmiştir.

Belgenin üretimiyle başlayan belge ve arşiv işlemleri; yazışma teknikleriyle, dosyalama sistemiyle, saklama planlarıyla, değerlendirme-ayıklama-imha ve dosya düzenleme çalışmalarıyla bir bütündür. Proje çalışmaları sonucunda hazırlanan “Üniversiteler İçin Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi/İşlemleri (BEYAS) El Kitabı” üniversitelerde belge yönetimi ve arşiv sisteminin kurulması ve işlemlerin bütünsel bir yapı içerisinde yürütülebilmesi için yol gösterici bir çalışmadır.

Günümüzde hiç kuşkusuz ki, belge yönetimi ve arşiv işlemlerinin önemli bir ayağını da elektronik boyut oluşturmaktadır. Ancak üniversitelerde belge yönetimi ve arşiv sistemi yapısı oluşturulduktan sonra elektronik belge yönetimi ve arşiv işlemlerine geçilmesi mümkün olabilecektir.

Üniversitelerin kurumsal kimliklerini tarihle bütünleştirebilmeleri ve geleceğe taşıyabilmeleri belge ve arşiv işlemlerini çağdaş yönetim yaklaşımı içerisinde yürütebilmeleri ile gerçekleşebilecektir. Bu çalışma, üniversitelerde belge yönetimi ve arşiv sisteminin oluşturulmasında izlenmesi gereken yol, yöntem ve usûlleri gösteren, üniversitelerin elektronik belge yönetimi ve arşiv sistemine geçişleri için gerek duyulan altyapının kurulmasını sağlamak amacı taşıyan temel kaynak niteliğindedir.

Bu alanda yaptıkları çalışmalarla önemli bir boşluğu dolduran ve gelecekte atılacak adımlar için bir yol haritası oluşturan başta Doç. Dr. Fahrettin Özdemirci olmak üzere Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi (BEYAS) ekibine, projeye destek veren Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’ne Üniversitem ve bu eserden yararlanacak tüm yükseköğretim kurumları adına teşekkürlerimi sunarım.

Prof. Dr. Cemal TALUĞ
Ankara Üniversitesi
Rektörü

 

ÖNSÖZ

Üniversiteler İçin Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi/İşlemleri (BEYAS) El-Kitabı; üniversitelerde belge ve arşiv işlemlerini yasal ve idari düzenlemelere uygun etkin ve verimli bir biçimde yürütmeyi hedefleyen bir kılavuz olarak hazırlanmıştır.

El kitabı, belge yönetimi ve arşiv işlemleri ile ilgili yeni kavramların anlaşılmasını, tanımlanmasını, süreçlerin ve uygulamaların belirlenmesini, işlemlerin kolaylaştırılmasını, belge yönetimi ve arşiv kültürünün üniversitelerde yerleştirilmesini hedeflemektedir.

Ayrıca bu el kitabının, e-belge yönetimi ve arşivleme gibi yeni gelişmelerin geçen zaman içinde yarattığı etkiyi üniversitelerin yararına yönlendirecek açılımlar sağlayacak yaklaşımlar sunması ve e-belge yönetimi ve arşiv sistemi (EBYS) için altyapı oluşturması bakımından dikkate alınması gereken bir dokümandır.

Bu el kitabı üniversitelere, belge yönetimi ve arşiv sistemi çalışmalarını verimli ve etkin bir biçimde yürütebilmeleri için (1) hedef belirleme (2) bilgilendirme (3) bilinçlendirme (4) gerçekleştirme süreçlerini vermektedir. Üniversiteler bu işin başarısı için gereken ve beşinci adımı oluşturan (5) ödüllendirmeyi de dikkate almalıdır.

Kurumlarda belge ve arşiv işlemlerini yürütmek için bir kılavuza ihtiyaç olduğu sıklıkla gündeme getirilen bir konudur. Özellikle üniversitelerde bu konuda ciddi sıkıntılar yaşandığı görülmektedir. Bu ihtiyacı karşılamak amacıyla Doç. Dr. Fahrettin Özdemirci “Üniversiteler İçin Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Geliştirme Projesi”ni geliştirerek proje ekibini oluşturmuş ve geliştirdiği proje TÜBİTAK, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü (DAGM) ve Ankara Üniversitesi tarafından desteklenmiştir.

Bu kılavuz, proje çalışmaları çerçevesinde Ankara Üniversitesi’nde gerçekleştirilen uygulamaların sonucudur. Çalışma Ankara Üniversitesi’nin en üst yönetimi başta olmak üzere tüm personelinin katkı ve destekleri ile Doç. Dr. Fahrettin Özdemirci’nin yürütücülüğünde Ankara Üniversitesi ve Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü uzmanlarından oluşan özel bir çalışma grubu tarafından alan çalışması yapılarak hazırlanmıştır.

Proje kapsamında uygulamalı çalışmaların yürütülebilmesi için Ankara Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Doç. Dr. Fahrettin Özdemirci yetkilendirilmiş ve koordinasyon görevi verilmiştir. Rektörün izniyle konuyla ilgili sunum 02.10.2007 tarihli Ankara Üniversitesi Senato toplantısında Doç. Dr. Fahrettin Özdemirci tarafından yapılmış ve önceki Rektör Prof. Dr. Nusret Aras bu konuda tüm yetkinin Doç. Dr. Fahrettin Özdemirci’ye verildiğini belirterek tüm senato üyelerinden birimlerince destek verilmesini istemiştir.

Yapılan çalışmalar sonucunda oluşturulan iş ve işlem süreçleri, hazırlanan işlem kılavuzları ve yönergeler, Ankara Üniversitesi’nin ilgili birimlerine ve yönetim kademelerine sunulmuş, gelen eleştiri ve öneriler doğrultusunda değişiklikler ve ilaveler yapılarak son biçimleri verilmiştir.

Çalışmalar süresince destek olan herkese teşekkürlerimizi sunarken katkılarını anmadan geçemeyeceğimiz kurum ve kişileri de burada belirtmek bizim için ayrıca önem taşımaktadır. Bu bağlamda;

Başlangıçta araştırmacı olarak projede yer alan ve projenin Ankara Üniversitesi’nde uygulamaya geçirilmesi sürecine destek olan, daha sonra kendi isteği ile projeden ayrılan Prof. Dr. Doğan Atılgan’a katkılarından dolayı teşekkür ederim. Projenin başından beri, bursiyer olarak projede görev alan Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı doktora öğrencisi Burcu Keten’e sağladığı önemli katkı ve destekleri için teşekkür ederim. Yine bursiyer olarak son altı aylık dönemde ekibe katılan Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı doktora öğrencisi Yusuf Yalçın’a teşekkür ederim.

Proje süresince birlikteliğimizin devam ettiği proje araştırmacılarına ayrı ayrı teşekkür ederim. Özellikle uygulamaya ilişkin çalışmalarda, verilen eğitim seminerlerinde, birim incelemelerinde, uygulama sonuçlarının değerlendirilmesinde önemli katkıları olan ve kendilerinden çok yararlı bilgiler edindiğim Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü personeli proje araştırmacıları Mehmet Torunlar ve Selvet Saraç’a proje çalışmaları sürecinde ve özellikle bu el kitabının hazırlanmasında zaman mefhumu gözetmeksizin benimle birlikte büyük bir özveri ile çalışarak verdikleri destek ve katkı için teşekkür ederim. Yine proje araştırmacılarından Ankara Üniversitesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Fatih Rukancı ve Yrd. Doç. Dr. Hakan Anameriç’e Ankara Üniversitesi’nin tüm birimlerini içeren analiz çalışmalarının sonuçlarının tablolaştırılmasında ve değerlendirilmesinde sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür ederim.

Çalışmalarımızda bilgilerinden yararlandığımız Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi öğretim üyesi Doç. Dr. S. Özlem Bayram’a ve Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü personeli Bahattin Yalçınkaya ile Yükseköğretim Kurulu Yayın ve Dokümantasyon Dairesi Başkanı Ahmet Kahraman’a teşekkür ederim.

Ankara Üniversitesi’nde uygulamaların yürütülmesi için kurulan “Ankara Üniversitesi Kurum Belge Merkezi ve Arşivi Şube Müdürlüğü”nde görevlendirilen Salim Erşahin (Şube Müdürü) ve Ercan Gürbüz’e idari işlerin yürütülmesinde verdikleri destek için teşekkür ederim. Ayrıca kısmi zamanlı çalışan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrencisi Celal Yıldız ve Tuğçe Yeşiltaş’a BEYAS Web Sitesi’nin güncel tutulması ve yeni tasarım çalışmalarında sağladığı katkı ve idari işlerin yürütülmesinde verdiği destek için teşekkür ederim.

Ankara Üniversitesi’nde ekip çalışmalarının yapılabilmesi için ofis tahsisi yapılana kadar, ekibimize toplantıları ve çalışmaları için kapılarını açan, mekânlarının kullanılmasına izin veren ve çalışmalarımızı her zaman destekleyen Devlet Arşivleri Genel Müdürü Doç. Dr. Yusuf Sarınay’a ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dekanı ve Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. H. Sekine Karakaş’a teşekkür ederim.

Projeye sağladıkları katkı ve desteklerden dolayı Ankara Üniversitesi yöneticileri Prof. Dr. Nusret Aras (Önceki Rektör), Prof. Dr. Ömer L. Gebizlioğlu (Önceki Rektör Yardımcısı), Prof. Dr. Cemal Taluğ (Rektör), Prof. Dr. N. Yasemin Oğuz (Rektör Yardımcısı), Ertuğrul Mülazımoğlu (Genel Sekreter Yrd. Vekili) başta olmak üzere tüm üniversite çalışanlarına teşekkür ederim.

Belge yönetimi ve arşiv çalışmalarının Rektörlük düzeyinde yürütülmesini ve BEYAS Koordinasyon Ofisi’nin oluşturulmasını sağlayan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. N. Yasemin Oğuz hocamıza destekleri ve bizlere duyduğu güvenlerinden dolayı kendilerine ayrıca teşekkür ederim.

Ankara Üniversitesi’nde uygulamaya yönelik yürüttüğümüz tüm çalışmalarda her zaman bize destek veren, çalışmada bizi yalnız bırakmayan birçok çalışmada bizimle birlikte olan Genel Sekreter Yrd. Vekili Ertuğrul Mülazımoğlu’na ayrıca teşekkür ederim.

Proje süresince TÜBİTAK ile olan ilişkilerimizde bize yardımcı olan ve sorularımızı büyük bir nezaket ve titizlikle cevaplayan Dr. Şükrü Kaya’ya ayrıca teşekkür ederim.

Ülkemiz üniversiteleri için önemli bir kaynak kılavuzun çıkarılmasını sağlayan bu projeye verdikleri maddi ve manevi destek için TÜBİTAK’a özellikle teşekkür etmek isterim.

Uygulamalı bir çalışmanın sonucunda hazırlanan “Üniversiteler İçin Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi/İşlemleri (BEYAS) El-Kitabı” adlı bu çalışma proje sonuç raporunun eki olarak Kasım 2009 tarihinde raporla birlikte TÜBİTAK’a sunulmuştur.

Yukarıda kısaca açıklanan kurum ve kişilerin destek ve katkılarıyla hazırlanan kılavuzun yükseköğretim kurumlarımızın belge yönetimi ve arşiv işlemlerinde kullanacakları önemli bir temel kaynak olması dileğiyle…

Saygılarımla,
Doç. Dr. Fahrettin ÖZDEMİRCİ
Üniversiteler İçin Belge Yönetimi ve
Arşiv Sistemi (BEYAS) Geliştirme
Proje Yürütücüsü

 

İÇİNDEKİLER
Sunuş …………………………………………………………………………………………….. v
Önsöz ……………………………………………………………………………………….. vii
İçindekiler …………………………………………….………………………………….. xi
Kısaltmalar ……………………………………………………………………………………… xviii
Yönergeler-Kılavuzlar-Standart Formlar Listesi …………………….……… xix

GİRİŞ …………………………………………………………………………. 1
Çalışmanın Amacı ……………………………………………….………………………….. 4
El Kitabının Kapsamı ……………………………………………………………………….. 5
El Kitabının Yapısı ……………………………………………………………………………. 5
El Kitabının Yararları ……………………………………………………………………….. 8
El Kitabının Kullanım Amaçları ve Hedefleri …………………………………… 9

1. BÖLÜM
BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ (BEYAS) ÇALIŞMALARI ………………………..……………………………………… 11
1.1 Çalışmalar Başlarken ………………………………………………………………. 13
1.2 Proje Ekibi ve Toplantılar ……………………………………………………….. 15
1.3 Ankara Üniversitesi Senatosu Bilgilendirme ve Destek Sunumu 16
1.4 Yükseköğretim Kurulu Bilgilendirme …………………………………….. 16
1.5 Kurumsal Analiz Çalışmaları ve Sonuçları ……………………………… 17
1.5.1 Analiz Çalışmaları ………………………………………………………………… 17
1.5.2 Analiz Sonuçları …………………………………………………………………… 19
1.6 Yerinde İnceleme ve Görüşmeler ………………………………………….. 19
1.7 BEYAS Yapılandırma Çalışmaları …………………..………………………. 20
1.8 Kurum/Birim Belge Merkezi ve Arşivi Sorumlu ve Yetkilileri Belirleme Çalışması ….. 21
1.9 Birimlere Kod Verilmesi Çalışması …………………………………………. 22
1.10 BEYAS Koordinasyon Ofisi Kurulması …………………………………….. 22
1.11 Kurum Belge Merkezi ve Arşiv Biriminin Kurulması ………………. 22
1.12 Belge Merkezi ve Arşivleri Mekân Tahsisi ve Düzenleme ……. 23
1.13 BEYAS Web Sitesi ve İletişim Listesi ……………………………………… 23
1.14 Eğitim Çalışmaları …………………………………………………………………… 24
1.15 Hazırlanan İşlem Kılavuzları, Esaslar ve Yönergeler …….………. 26
1.16 Hazırlanan Formlar …………………………………………………………… 27
1.17 Dosya/Klasör Etiketi ve İçerik Listesi Oluşturma ve Uygulama Çalışması ……….. 28
1.18 Saklama Süreli Dosya Planı Çalışmaları …………………………………. 28
1.19 Değerlendirme-Ayıklama-İmha Komisyonlarının Kurulması …. 29
1.20 Değerlendirme-Ayıklama-İmha Çalışmaları …………………………. 29
1.21 Belge Merkezi ve Arşivleri Envanter Çalışması ……………………… 29
1.22 Çalışma Raporları ……………………………………………………………………. 29
1.23 Yapılan Görüşme ve Ziyaretler ………………………………………………. 30
1.24 Sunulan Bildiriler ……………………………………………………………………. 30

2. BÖLÜM
ÜNİVERSİTELERDE BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ …. 31
2.1 Üniversitelerde Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi ……………………… 33
2.2 Üniversitelerde Belge Yönetimi ve Arşiv Sisteminin Vizyonu .… 36
2.3 Üniversitelerde Belge Yönetimi ve Arşiv Sisteminin Misyonu …. 37
2.4 Üniversitelerde Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Politikası ……… 37
2.5 Üniversitelerde Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Stratejisi ……… 40
2.6 Doğru/İyi Belge Yönetimi ve Arşiv Sisteminin Yararları ………….. 46

3. BÖLÜM
BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ (BEYAS) YAPISI ……. 49
3.1 Yasal ve İdari Düzenlemeler …………………………………………………….. 51
3.2 Kurum ve Birim Belge Merkezi ve Arşivleri Yapısı ……………..……. 55
3.2.1 Kurum Belge Merkezi ve Arşivi ……………………………………………… 57
3.2.2 Birim Belge Merkezi ve Arşivi ………………………………………………… 57
3.2.3 Ayrıcalıklı Birim Belge Merkezi ve Arşivi ………………………..…….. 60
3.2.4 Ünite Belge Merkezi ve Arşivi ………………………………………………… 63
3.2.5 Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi (BEYAS) Koordinasyon Ofisi 64
3.3 BEYAS Yapısında Üniversite Birimlerinin Durumu ……………………. 64
3.3.1 Rektörlüğe Bağlı Müşavirlik/Daire Başkanlığı/ Müstakil Müdürlükler/Merkezler …..…. 64
3.3.2 Fakülteler ……………………………………………………………………………….. 65
3.3.3 Hastaneler ………………………………………………….…………………………. 66
3.3.4 Konservatuar/Yüksekokullar/Meslek Yüksekokulları ……………. 67
3.3.5 Enstitüler ……………………………………………………………………………….. 68
3.3.6 Araştırma ve Uygulama Merkezleri ………………………………………. 69
3.3.7 Rektörlüğe Bağlı Bölümler (Enformatik-Güzel Sanatlar-Türk Dili) ……… 71
3.4 Görevlendirme-Yer-Donanım …………………………………………………… 71
3.5. Görev ve Sorumluluklar ………………………………………………………….. 72
3.5.1 Kurum/Birim Belge Merkezi ve Arşivi Sorumlularının Belirlenmesi ………. 72
3.5.2 Kurum Belge Merkezi ve Arşivi Sorumlularının Görevleri …… 80
3.5.3 Birim Belge Merkezi ve Arşivi Sorumlularının Görevleri ……… 82
3.5.4 Ayrıcalıklı Birim Belge Merkezi ve Arşivi Sorumlularının Görevleri …………… 84

4. BÖLÜM
BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV YÖNETİM SİSTEMİ …………….. 87

4. BÖLÜM
1. KISIM
BELGE ÜRETİMİ VE YAZIŞMA YÖNETİMİ …………………………. 89
4.1.1 Yazışma Birim Kodları ve Kullanımı ………………………………………. 91
4.1.2 Yazışma Kuralları ve Yazışma Yönetmeliği ……………………………. 102
4.1.3 Yazışma ve Evrak/Belge Kayıt İşlemleri Yönergesi ………………. 104
4.1.4 İmza Yetkileri ve Yetki Devri Yönergeleri ……………………………… 140
4.1.4.1 Rektörlük Düzeyi İmza Yetkileri ve Yetki Devri Yönergesi … 140
4.1.4.2 Fakülte, Enstitü, Devlet Konservatuvarı, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Araştırma ve Uygulama Merkezi İmza Yetkileri ve Yetki Devri Yönergesi ……………………………. 155

4. BÖLÜM
2. KISIM
DOSYALAMA İŞLEMLERİ VE DOSYA YÖNETİMİ ………………… 171
4.2.1. Genel Açıklamalar …………………………………………………………………. 173
4.2.2. Neden Standart Dosya Planı? ………………………………………………. 176
4.2.3. Dosya Planı Çalışmaları ………………………………………………………… 177
4.2.3.1 Ortak Alanlara Ait Standart Dosya Planı Çalışması …………… 177
4.2.3.2 Üniversiteler İçin Ana Konular Standart Dosya Planı Çalışması ……… 177
4.2.4 Yükseköğretim Üst Kuruluşları ve Yükseköğretim Kurumları Saklama Süreli Standart Dosya Planı Kullanım ve Uygulama Kılavuzu ………………………………….. 179
4.2.5 Yükseköğretim Üst Kuruluşları ve Yükseköğretim Kurumları Saklama Süreli Standart Dosya Planı . 191
• Genel İşler (000-099) ………..………………………………………. 192
• Ana Hizmet Faaliyetleri (100-599)
• Eğitim ve Öğretim İşleri (100-199) ………………………………………… 195
• Akademik Personel ve Akademik Kariyer İşleri (200-299) ……. 198
• Öğrenci İşleri (300-399) ……………………………………………………. 200
• Öğrenci Seçme ve Yerleştirme İşleri (400-499) …………………….. 206
• Danışma-Denetimle İlgili Faaliyetler (600-699)
• Araştırma ve Planlama İşleri (600-619) …………………………………. 208
• Basın ve Halkla İlişkiler İşleri (620-639) ………………………………… 210
• Hukuk İşleri (640-659) ……………………………………………………………. 210
• Teftiş/Denetim İşleri (660-679) ……………………….……………………… 211
• Yardımcı Hizmetlerle İlgili Faaliyetler (700-999)
• Bilgi-İşlem İşleri (700-719) ……………………………………………………… 212
• Dış İlişkiler ve AB İşleri (720-749) ………………………………………….. 214
• Emlak ve Yapım İşleri (750-769) …………………………………………….. 219
• Eğitim İşleri (770-789) …………………………………………………. 221
• İdari ve Sosyal İşler (800-819) ………………………………………………… 222
• Tanıtım ve Yayın İşleri (820-839) ………………………………………….. 225
• Mali İşler (840-869) ……………………………………………………………….. 226
• Özel Kalem ve Protokol İşleri (870-889) …………………………………. 229
• Personel İşleri (900-929) …………………………………………………………. 230
• Satınalma ve Satış İşleri (930-949) ………………………………………… 233
• Topyekun Savunma Sivil Hizmetleri İşleri (950-969) …………….. 235
• Ülke Kodları ………………………………………………………………. 239
• İl Kodları ………………………………………………………………….. 241
• Dosya Planı Göndermeler Listesi …………………………………. 242
4.2.6. Ünitelerde Belge/Dosya İşlemleri Yönergesi ……………………….. 245
4.2.7. Belge Merkezi ve Arşivleri Çalışma ve İşlem Yönergesi ..……. 250

4. BÖLÜM
3. KISIM
SAKLAMA PLANLARI …………………………………………………….. 257
4.3.1 Giriş ………………………………………………………………………………………… 259
4.3.2 Amacı ve Yararları …………………………………………….………………….. 259
4.3.3 Saklama Planı Çalışmaları ……………………………………………………… 261
4.3.4 Saklama Süreleri ve Kodları ………………………………………………….. 263
4.3.5 Saklama Sürelerinin Hesaplanması ………………………………………. 264
4.3.6 Saklama Planı Çizelgelerinin Kullanımı …………………………………. 264
4.3.7 Saklama Planları ……………………………………………………….………….. 265
4.3.7.1 Yükseköğretim Üst Kuruluşları ve Yükseköğretim Kurumları Saklama Süreli Standart Dosya Planı . 265
4.3.7.2 Üniversite Tespit ve Değerlendirme Formları ……………………. 266
• Genel Açıklamalar ………………………………………………………………………. 266
• Rektörlük …………………………………………………………………………………….. 268
• Fakülte, Yüksekokul, Enstitü, Araştırma-Uygulama Merkezleri … 269
• Diş Hekimliği Fakültesi ……………………………………………………………….. 270
• Tıp Fakültesi ………………………………………………………………………………… 270
• Mütevelli Heyetler ………………………………………….………………………….. 273
4.3.7.3 Danışma, Denetim ve Yardımcı Hizmet Birimleri Tespit ve Değerlendirme Formları …… 273
• Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon İşleri …………………..……….. 273
• Basın ve Halkla İlişkiler ………………..……………………………………………. 276
• Eğitim İşleri ………………..………………………………………………………………. 278
• Hukuk İşleri ……………………………………………………………………………….. 280
• İdarî ve Malî İşler ………………………… ………………………………………….. 281
• Kurum Arşivleri …………………………………………………………………………. 286
• Özel Kalem İşleri ……..……………………………………………………………….. 287
• Personel İşleri ……………… …………………………………………………………… 288
• Sivil Savunma İşleri .…………………………………………………………………. 292
• Sağlık İşleri …………………………………………………………………………………. 293
• Tedarik-İkmal ve Levazım İşleri …………………………………………………. 293
• Teftiş İşleri …………………..……………………………………………………………… 295
• Yönetim Kurulu İşleri …….……………………………………………………………. 296

4. BÖLÜM
4. KISIM
DEĞERLENDİRME-AYIKLAMA-İMHA İŞLEMLERİ ………..…….. 297
4.4.1. Genel Açıklamalar …………………………………………………………………. 299
4.4.2. Değerlendirme-Ayıklama-İmha Komisyonları ve Yapısı …..…. 301
4.4.2.1. Rektörlük Kurum Belge Merkezi ve Arşivi Değerlendirme-Ayıklama-İmha Komisyonu …. 301
4.4.2.2. Ayrıcalıklı Birim Belge Merkezi ve Arşivleri Değerlendirme-Ayıklama-İmha Komisyonu …. 302
4.4.3. Değerlendirme-Ayıklama-İmha Komisyonları ve Çalışma Esasları ………… 304

4. BÖLÜM
5. KISIM
ARŞİV BELGESİ DEVİR (TRANSFER) İŞLEMLERİ ………………. 317
4.5.1. Genel Açıklamalar …………………………………………………………………. 319
4.5.2. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne Belge/Dosya Devir Esasları …………. 321

5. BÖLÜM
BELGE MERKEZİ VE ARŞİV MEKÂNLARI ………………………….. 329
5.1 Müstakil Belge Merkezi ve Arşiv Mekânlarının Fiziki Özellikleri.. 331
5.2 Kurum/Birim Belge Merkezi ve Arşiv Mekânlarının Fizikî Yerleşim Alanlarına Ait Özelliklerle İlgili Kurallar …………………….. 332
5.3 Belge Merkezi ve Arşiv Depolarının İç Yapı ve Donanım Özellikleri ………………… 333

6. BÖLÜM
ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ ……………………………………… 335
6.1. Elektronik Belgelerin Özellikleri ………………………………………………. 339
6.2. Elektronik Belge Yönetiminde Dosya Planları, Saklama Planları ve Tasfiye …… 340
6.3 Elektronik Belge Paylaşımı ve Üstverilerin Gerekliliği ……………… 340
6.4 Dijitalleştirme Elektronik Belge Yönetimi midir? ……………………… 341
6.5 Elektronik Belge Yönetimi ve Arşiv Sisteminin Boyutları ……..…. 341

7. BÖLÜM
ÖNERİLER VE GÖRÜŞLER …………………………………..…………. 343

EKLER ………………………………………………………………………… 351
EK-1: BEYAS Terimleri ve Tanımlar Sözlüğü ……………………. 353
EK-2: Standart Formlar ………………………………………………… 361
a) Dosya İçerik Listesi-BEYAS-FR-01 ………………………………………… 363
b) Dosya/Klasör Devir-Teslim ve Envanter Formu-BEYAS-FR-02 365
c) Dosya Etiketi-BEYAS-FR-03 ………………………………………………….. 368
d) Belge Merkezi ve Arşivi Envanteri-BEYAS-FR-04 …………………. 371
e) Dosya İsteme Fişi-BEYAS-FR-05-1 ………………………………………. 373
f) Dosya Transfer Fişi-BEYAS-FR-05-2 …………………………………….. 373
g) Dosya İzleme Listesi-BEYAS-FR-05-3 ………………………………….. 374
h) Belge/Dosya İmha Listesi-BEYAS-FR-06 ……………………………… 375
i) Ünite Belge/Dosya İşlemleri Faaliyet Raporu Formu-FR-07 … 377
j) Birim Belge/Dosya İşlemleri Faaliyet Raporu Formu-FR-08 … 379
k) Birim Belge Merkezi ve Arşivi Faaliyet Raporu Formu-FR-09.. 381
l) Ayrıcalıklı Birim Belge Merkezi ve Arşivi Faaliyet Raporu Formu-FR-12 384
m) Arşiv Hizmetleri Faaliyet Raporu (Kurum Belge Merkezi ve Arşivi tarafından DAGM’ne gönderilecek form)
EK-3: Yazı Örnekleri 393
a) Kurum Belge Merkezi ve Arşivi Komisyonu Üyelerini Belirleme Yazısı Örneği-BEYAS-YZ-01 394
b) Kurum Belge Merkezi ve Arşivi Komisyonu Üyeleri Onay Alınması Yazısı Örneği-BEYAS-YZ-02 395
c) Kurum Belge Merkezi ve Arşivi Komisyonu Üyeliği Görevlendirme Yazısı Örneği-BEYAS-YZ-03  396
d) Ayrıcalıklı Birim Belge Merkezi ve Arşivi Komisyonu Üyelerini Belirleme Yazısı Örneği-BEYAS-YZ-04  397
e) Ayrıcalıklı Birim Belge Merkezi ve Arşivi Komisyonu Üyeleri Onay Alınması Yazısı Örneği-BEYAS-YZ-05
f) Ayrıcalıklı Birim Belge Merkezi ve Arşivi Komisyonu Üyeliği Görevlendirme Yazısı Örneği-BEYAS-YZ-06
g) Kurum Belge Merkezi ve Arşivi Belge/Dosya İmha Onayı Alınması Yazısı Örneği-BEYAS-YZ-07  400
h) Kurum Belge Merkezi ve Arşivi Belge/Dosya İmha Tutanağı Örneği-BEYAS-YZ-08  401
i) Ayrıcalıklı Birim Belge Merkezi ve Arşivi Belge/Dosya İmha Onayı Alınması Yazısı Örneği-BEYAS-YZ-09
j) Ayrıcalıklı Birim Belge Merkezi ve Arşivi Belge/Dosya İmha Teslim Tutanağı Örneği-BEYAS-YZ-10 . 403
k) DAGM’den Belge/Dosya İmha Uygunluk Görüşü Alınması Yazısı Örneği-BEYAS-YZ-11 … 404

KAYNAKÇA ……………………………….. 405

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Captcha loading...